ONEDAYTOUR

RULE

 • การจัดการแข่งขัน ภายใต้ระเบียบ ข้อบังคับ กฎกติกา และ เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการแข่งขันตามที่ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยกำหนด
 • การแข่งขันแบบ STROKE PLAY 18 หลุม T- OFF หลุม 1 และ หลุม 10
 • นักกอล์ฟที่ทำคะแนนรวมน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะเลิศ หากนักกอล์ฟที่ทำคะแนนรวมน้อยที่สุดเท่ากันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ผู้เล่นจะต้อง PLAYOFF ในหลุมที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด
 • รับสมัครแข่งขันนักกอล์ฟอาชีพจำนวนครั้งละไม่เกิน 120 คน ต่อการแข่งขัน (กลุ่มละไม่เกิน 4 คน, ระยะเวลาต่อกลุ่มไม่น้อยกว่า 10 นาที)
 • เปิดรับสมัครแข่งขันทีละรายการ ผ่านทางระบบลงทะเบียนของการแข่งขัน LINE APPLICATION หรือ FACEBOOK หลักของการแข่งขัน
 • การแจ้งและตอบกลับการได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ผ่านทาง WEBSITE, FACEBOOK และ LINE APPLICATION หลักของการแข่งขัน โดยจำนวนผู้สมัครแข่งขันจะนับลำดับวันเวลาของการสมัครจนครบจำนวนที่กำหนด
 • มีการจดสกอร์ทุก 3 หลุม
 • อัตราการสมัครค่าสมาชิก 2,500 บาท สิทธิ์ในการสมัครการแข่งขัน
 • อัตราค่าสมัคร 2,500 บาท ต่อ รายการ
 • สิทธิ์ในการรับเงินรางวัล ลำดับที่ 1 – 40 ของนักกอล์ฟอาชีพที่เข้าร่วมการแข่งขัน (รายการเงินรางวัล 500,000 บาท)
 • การแข่งขันได้พัฒนาระบบ ONE DAY TOUR RANKING โดยผู้ที่ทำอันดับเงินสะสมอันดับที่ 1 และ 2 (ภายหลังจากทำการแข่งขันครบทั้ง 8 รายการ) จะได้รับ SAT THAILAND DEVELOPMENT TOUR, TOUR CARD เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมเงินสนับสนุนจำนวน 50,000 บาท สำหรับนักกอล์ฟที่ทำคะแนนเงินรางวัลสะสมสูงสุด 1 คน

SAT – THAILAND ONE DAY TOURSAT – THAILAND ONE DAY TOUR

คุณสมบัติทั่วไป

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นสมาชิกของ SAT – Thailand One Day Tour
 • นักกีฬากอล์ฟอาชีพชายซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่ง ประเทศไทย ที่อยู่ในกลุ่มกำลังพัฒนา Ranking อันดับ 40 ขึ้นไป
 • นักกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี
 • นักกีฬากอล์ฟเพื่อความเป็นเลิศสู่อาชีพ ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป และ มี Handicap ที่รับรองโดยสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยรับรอง โดยมี HANDICAP ไม่เกิน 5
 • นักกีฬากอล์ฟที่ผ่านการเข้าศูนย์บ่มเพาะนักกีฬากอล์ฟชั้นเลิศ SAT – GOLF DEVELPOMENT
 • นักกีฬากอล์ฟอาวุโส ที่เป็นสมาชิก สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย

คุณสมบัตินักกีฬาที่สามารถเข้าร่วมรายการ SAT –THAILAND MAJOR ONE DAY TOUR (ชิงเงินรางวัล 500,000 บาท)

 • นักกีฬาผ่านคุณสมบัติทั่วไป
 • นักกีฬาจะต้องผ่านการเล่นรายการ SAT – THAILAND ONE DAY TOUR อย่างน้อย 2 รายการ จากแมทช์การแข่งขัน 1-3 (MAJOR 1) และ อย่างน้อย 2 รายการ จากแมทช์การแข่งขัน 5-7 (MAJOR 2)
 • ผู้ที่สามารถทำ RANK อันดับ 1-40 จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน SAT – THAILAND MAJOR ONE DAY TOUR เป็นอันดับแรก
 • ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันครบตามกำหนดแต่ไม่ได้ RANK จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน เป็นอันดับที่ 2